Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 26/10/2020

19.10.2020 – 25.10.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„USUWANIIE SKUTKÓW OPADÓW DESZCZU:
Naprawa rozmytych skarp, odmulanie rowów, przepustów, odpompowywanie wody, naprawa poboczy: TG S19, WĘZEŁ SZASTARKA,  DP2743L
Osuszanie warstw nasypów: TG S19”
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG 7+400-7+600, 8+050-8+500 – pas rozdziału; TG km 5+210-5+640, str.P; TG 5+450-7+400 – pas rozdziału”
„Uszczelnienie rowów geomembraną: TG 5+210 – 5+640, str.P”
„Odhumusowanie: DDL04 ”
„Roboty ziemne wykop: TG od 2+200 do 2+900 – rów; TG 4+900 – rów; TG 6+800; TG 7+000                                                    „Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 2+920 do 2+930; Lewy pas tech. 4+900; TG od 7+825 do 7+954,6; DDL04   ; DDP08”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: Droga tymczasowa dojazd do 1+900; TG 2+920; TG 3+420; TG 5+930; TG 7+600; TG od 7+820 do 7+977; DDP08 od 0+100 do 0+120; DDP08 od 0+130 do 0+140”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: DDL04; DDL05 ”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG S19 km 5+800-5+900”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 5+800 do 5+900; TG od 5+980,15 do 6+260; DDL04; DDL05”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 6+010 do 6+260, str. L i P”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 1+575 do 1+885, str.L i P; TG od 3+455 do 3+840, str. P i L; L01L, L02L”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 1+580 do 1+890, str. P; TG od 1+575 do 1+885, str. L”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG od 3+460 do 3+850, str. L i P”
„Ściek trójkątny metodą ciągłego betonowania: TG S19 km 3+420-3+800 ; łącznice L01 i L02 ”
„Wykonanie poboczy gruntowych: TG od 2+200 do 2+900; TG od 5+000 do 5+700; TG od 6+300 do 7+000”
„Ściąganie przemoczonego gruntu: DDL05”
„Rozbiórka dróg technologicznych poza śladem docelowych dróg dojazdowych: DDL05”
„Naprawa dróg dojazdowych (ulepszenie): DDP03, DDP04, DDP05, DDL05, DDP07, DDP08”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: PT str. L 18+075 – 18+125”
„Wykop:  TG  9+000 – 9+100; PT str. L 9+700 – 9+800; TG 11+000-11+050; TG 12+700 – 12+800 – wymiana gruntu; L03L, L04L”
„Nasyp: TG PDsz11a – 10+890; 12+700 – 12+800 – wymiana gruntu; DW857”
„Wykop rów, profilowanie skarp i poboczy: DG108739L, DDL14, DDL15b”
„Osuszenie nasypów: DG108739L 0+120 – WD20(0+221)
MOP Prawy wg TG 10+100 – 10+200; TG 10+765-10+895; DW857
DDL08 0+080 – 0+120”
„Warstwa mrozochronna : DW857 0+000 – 0+100; L03L, L04L”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DW857 0+000 – 0+100; L03L, L04L”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : L03L, L04L”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: L03P, L04P; TG str. L i P 13+075 – 13+414; DW857 ”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie: L03P, L04P; TG str. L i P 13+075 – 13+414; DW857”
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 17+300 – 18+000”
„Humusowanie z obsianiem: TG 17+300 – 18+000”
„Kostka betonowa: DW857”
„Wykonanie krawężnika: DW857”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG 13+110 – 13+414, str.L i P; L03P, L04P”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 9+305-9+755, str.P i L; TG 13+115 – 13+414, str.L i P; L03P, L04P”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: TG km 9+300-9+755, str.P i L; TG km 13+110 – 13+414, str.L i P; L03P, L04P”
„Wykop, przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: S19 prawa PH S19P-17+218.51– średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu  WS-4
Podwaliny betonowe WS-5
Dren za obiektem WS-6
Zasypki obiektu  WS-6
Montaż dylatacji WS-6
Podwaliny betonowe pod stożki WD-7
Umocnienie skarp WD-7
Schody skarpowe WD-7
Ścieki przykrawężnikowe WD-10
Nawierzchnia na kapach z żywicy WD-14
Platforma pod UN WD-15
Montaż desek gzymsowych WD-16
Zasypki obiektu WD-16
Ścianki zapleczne (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-16
Krawężniki za obiektem  WD-18
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie kap za obiektem WD-18
Nawierzchnia kap WD-18
Roboty branżowe:
SO3        Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego MOP LEWY i PRAWY TRASA GŁÓWNA
SO7        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów DW 857
SO10     Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów
SO3        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów km 9+700 – 10+500
Przebudowa lini NN 220 kv
Kanalizacja deszczowa – wpusty regulacja km 3+400-3+800; Łącznica L01L, L02L Węzeł Szastarka
Kanalizacja deszczowa – KDZR6 km 6+300
Kanalizacja deszczowa – KDZR3 – km 1+800
Kanalizacja deszczowa – KD-4 km 11+200
Kolizja wodociągowa W8 km 10+473-10+657
ZR-8 Wykop
ZR-9 Wykop
Przebudowa rzeki Sanna
Budowa MOP:
Instalacja elektryczna podtynkowa – MOP Prawy
Instalacja wodno-kanalizacyjna – MOP Prawy
Stropodach MOP Prawy
Stropodach MOP Lewy
Ocieplenie ścian styropianem – MOP Lewy
Tynkowanie – MOP LewyPrzepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie płyty zespalającej
PZM_7a, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_7a, Betonowanie płyty zespalającej