Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 18/10/2021

11.10.2021 – 17.10.2021

„Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

 

 


„Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odmulanie rowów DDL05
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDP08, DDP07, DDL05, DDP03, DG108625L, węzeł Szastarka, DDP04, TG 4+400 P, DDP05, DDP03
– Obsiew traw DDL05, DDP04,DDP03,DDP08,DDP05, DDL05
– Nasyp TG 0+300, TG 2+645-2+700, TG 6+000
– Wykop: TG km 5+975 – 6+202
– Profilowanie podłoża pod geosyntetyk TG 1+895-2+045, TG 0+735-0+793
– Układanie geosyntetyków: TG km 1+895 – 2+045, TG km 2+645 – 2+700
– Wymiana lejów krasowych: TG km 0+735 – 0+800, TG km 1+950
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm: TG km 0+270 – 0+348, TG km 0+735 – 0+800, TG km 2+645 2+700
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG km 0+270 0+348, TG km 0+735 – 0+800, TG km 1+895 – 2+045, TG km 2+645 – 2+700
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG km 0+270 0+348, TG km 0+735 – 0+800, TG km 2+645 2+700
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG km 0+270 0+348, TG km 0+735 – 0+800, TG km 2+645 2+700, TG 2+295-2+640 SL + SP”
„- Montaż barier drogowych TG km 6+374-6+407 str.P, 6+535-6+551 str.L
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDL05
– Wykonanie fundamentu km 0+750 do 1+200 – Strona prawa TG
– Wykonanie fundamentu km 0+400 – Strona prawa lewa TG
– Kopanie pod znaki serwisowe
– Montaż słupków na drogach serwisowych
– Montaż koszy gabionowych na fundamencie km 0+750 do 1+200 – Prawa strona TG
– Wykonanie drenażu DF2 km 1+350 do 1+560 – Strona lewa TG
– Wykonanie Gwoździowania pod materace km 1+350 do 1+560 – Strona lewa TG
– Wykop i wykonanie drenażu głębokiego km 6+050 – 6+350- Lewa strona TG
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 2+300-2+650, 0+700 – 1+200, TG km 0+065-0+370 str. P, TG 0+025-0+370 str. L
– Wykop rowka do naciągu geosyntetyku TG 2+645-2+700, TG 1+895-2+045
– Skropienie emulsji na podbudowę z kruszywa TG km 2+280 – 2+580 str. L i P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej TG w km 0+000-0+370 str. P+L, TG w km 2+250 – 2+600, TG km 0+065-0+370 str. P, TG 0+025-0+370 str. L
– Geosiatka przestrzenna TG 2+860-2+880 str.L
– zabudowa przepustów wlot/wylot, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 PH, DDL07-1+207.60, PH DDL07-0+406.61
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG km 2+300-2+650

„SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: Zjazdy DDL07, DG108738L,Zjazdy DDP12, DG108738L, DDL10, DDL07, PT str. P 10+850 – 10+950
– Humusowanie z obsianiem: TG 12+200 do 12+600 P i L, TG 9+000 do 12+000 P i L lokalne miejsca – poprawa humusowania po ulewnych deszczach, MOP Prawy i lewy; DP2803L; DDP10
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: PT 9+000 do 9+500 L i P, DDP13; DDP14, pobocze – DP2803L; DDP10, DG108738L – pobocze, PT str. L 10+800 – 11+200, DDL07 – pobocze, DDP10, DDP16, DDP17, DDL14
– Wykonanie humusowania skarp – usuwanie szkód po ulewnych deszczach
– zabudowa przepustów wlot/wylot, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 PH: S19L-11+722.44, PH S191L-12+226.25; PH S19L+13+787.13; PH S19P-18+118.87; PH S19P-17+525.59
– Profilowanie skarp MOP prawy, DDL08 – rów, TG str. P 12+100 – 12+300, 12+300-12+500 PT str. L
– Roboty ziemne – wykop DDL07, DDP10 – rów, PT str. P 12+700 – 12+800 DDL08 – rów, DDL10 – rów, TG str. P 12+100 – 12+300, PT str. P 12+700
– Roboty ziemne – nasyp PT str. L 10+900, DDL07, PT str. P 11+200, pobocze DDP15, PT 11+200 str.P DDL12
– Ogrodzenia: TG 9+600 do 10+300 P; 12+000 do 12+300 L, TG 10+000 do 12+000
– Wykonanie ścieku z kostki brukowej w zieleńcu: MOP Lewy I Prawy
– Montaż elementów małej architektury (ławki, wiaty, stoły) MOP prawy i lewy
– Montaż małej architektury – pokrycie dachu wiaty MOP prawy

„- Wykonanie ogrodzenia panelowego przy zbiorniku na gaz MOP lewy
– Odbudowa rowu i skarpy, DDL07
– Ściek skarpowy MOP lewy
– Obrzeże, MOP lewy
– Wklejanie kotew pod ekrany przeciwolśnieniowe MS-13
– Rozbiórka drogi technologicznej PT 12+800 str.P
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDP13, PT str. P 11+330, PT str. P 11+500, PT str. P 10+650, PT str. L 10+670, Zjazd DDP10-2, Zjazd DDP10-3, PT str. L 9+300 – 9+700
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: 12+100 – 12+950, L04L
– Bariery ochronne drogowe: S19
– Oznakowanie pionowe: montaż tarcz S19
– Oznakowanie poziome: S19
– Wykonanie brewki betonowej zabezpieczającej skarpy TG 9+000 do 12+800
– Montaż konstrukcji wsporczych: VMSC/F8, VMSC/E2 ”
„Roboty mostowe:
Regulacja i podbicie toru WS-6
Roboty porządkowe


„Roboty branżowe:
Montaż kanału technologicznego
SO 6 – MOP FELINÓW str lewa – Budowa oświetlenia drogowego (fundamenty,słupy, oprawy) zasilanego z SO6
SZR 3 Szastarka- Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia i montaż szafek zasilających
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna km 10+000 MOP PRAWY, MOP LEWY – Roboty wykończeniowe
Rowy bezodpływowe DDP03, DDL02
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+000-0+320, 2+600-2+700”
„Budowa MOP:
Montaż zbiorników na gaz – MOP Lewy+Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZM08b – Montaż schodów
PZŁ 02 i PŁZ 01- Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem – faza IV „