Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 04/09/2020

10.08.2020 – 16.082020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+800 do 1+500; TG od 1+900 do 2+050; TG od 5+300 do 5+900; TG od 8+800 do 9+000; TG 9+300
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 2+050 do 2+150; TG od 2+925 do 2+940; TG 3+200 – TRANSPORT Z WYKOPU SEKCJI 3-4; TG od 3+085 do 3+380; TG od 4+423 do 3+600; TG od 5+770 do 5+980; TG od 7+680 do 7+825; DDL05; DD01; DK 19/74 odc. III + IV; DP2802L; DP2743L
– wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+360 do 0+561, GWN; TG od 3+085 do 3+385; TG 5+900 ; TG od 7+650 do 7+825; TG od 8+002 do 8+160,15 – GWN; DDL05 od 0+150 do 0+430; DP2802L od 0+070 do 0+110,9, GWN; DP2743L od 0+135,24 do 0+197,1, GWN
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): DP2802L od 0+000 do 0+070
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 7+220 do 7+679,85
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 22 cm (KR4-KR3): DP2802L od 0+000 do 0+070; DP2802L od 0+230 do 0+328,06; DP2743L od 0+090 do 0+120
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 18 cm (KR4-KR3): DP2743L 0+000 do 0+090; DP2743L od 0+135,24 do 0+197,1; DP2802L od 0+070 do 0+110,9; DP2802L od 0+168,11 do 0+230
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 0+360 do 0+550; TG od 8+900 do 9+000; TG od 7+220 do 7+650
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 0+360 do 0+550; TG od 7+220 do 7+600; TG od 8+900 do 9+000; DP2743L; DP2802L
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 8+200 – 8+960, str. P i L
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 6+360 do 7+180 str.L; TG od 8+205 do 8+945, str. L i P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 8+200 do 8+950 str. L i P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG od 6+320 – 7+200, str. P i L; TG od 8+520 do 8+925, str.L
– Przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH DD03-0+258.14 – średnica przepustu: 80 cm
– Krawężnik betonowy: DP2743L od 0+380 do 0+438; DP2743L od 0+285 do 0+369
– Ściek trójkątny: DP2743L od 0+280 do 0+350
– Skarpowanie nasypu: TG od 3+700 do 4+430
– Rozbiórka zjazdów serwisowych: TG od 3+800 do 6+200
– Budowanie zjazdów serwisowych: TG od 8+500 do 8+800
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+300 – 9+850; TG 10+700 – wymiana gruntu przy PZDsz11a; TG 12+450 – 12+480; TG 18+000 – 18+100
– Nasyp: TG 10+575 – 10+650; TG 11+050 – 11+200; DW857 (WD14) 0+120 – 0+460; DG108739L (WD20) 0+000 – 0+417; DD02 (WD15) 0+285 – 0+350; DD03 0+080 – WD16(0+155)
– Osuszenie nasypów: TG 10+590 – 10+690 – wzmocnienie podstawy nasypu; TG 10+580 – 10+690; TG 11+050 – 11+200; DW857 WD14(0+340) – 0+480; DG108739L (WD20) 0+000 – 0+271; DD02 (WD15) 0+150 – 0+310; DD03 (WD16) 0+080 – 0+270
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 10+575 – 10+890; TG 17+975 – 18+137
– Warstwa mrozoochronna: TG 10+100 – 10+500; TG 11+450 – 11+500
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 10+400 – 10+550; TG str. Prawa 11+500 – 12+000; TG str. Lewa 11+500 – 11+730
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Lewa 10+400 – 10+550; TG str.L  11+500 – 11+90
– Korytka monolityczne: TG km 17+369-17+817 jezdnia lewa, strona lewa; TG km 17+369-17+817 jezdnia prawa, strona prawa; TG 13+447-13+557 jezdnia lewa, str.L; TG 13+425-13+455 jezdnia lewa, str.L
– Profilowanie skarp: DDL16
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu PZDs-1
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-3
Zasypki obiektu WS-4
Zasypka obiektu WS-5
Izolacja pod kapy WS-5
Zbrojenie UN na belkach prefabrykowanych WS-6
Deskowanie UN na belkach prefabrykowanych WS-6
Betonowanie UN WS-6
Izolacja cienka WS-6
Montaż krawężników WD-7
Deski gzymsowe WD-7
Zbrojenie kap chodnikowych  WD-7
Betonowanie kap chodnikowych WD-7
Zasypka obiektu WD-7
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-7
Zbrojenie płyt przejściowych WD-7
Montaż dylatacji WD-7
Zasypki pod drenaz PZDdsz-8
Rozdeskowanie UN WD-10
Śrutowanie UN WD-10
Zbrojenie, deskowanie i betonowanie zamków i uciągleń PZDsz-11a
Zasypka pod drenaż WS-12
Zasypka obiektu WD-14
Kotwy kap WD-14
Zbrojenie ścianki zaplecznej WD-14
Szalunek ścianki zaplecznej WD-14
Zasypka obiektu – stożki WD-14
Deskowanie UN WD-16
Zbrojenie UN WD-16
Montaż wpustów i sączków WD-16
Rozdeskowanie UN WD-17
Śrutowanie UN WD-17
Dren za obiektem WD-18
Zasypka obiektu WD-18
Dren za obiektem WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego – S01
Budowa oświetlenia drogowego – S02
Budowa oświetlenia drogowego – S03
Wykop i montaż fundamentów pod słupy NN 220 kV
Kanalizacja deszczowa – KD ZR8 – km 7+950
Kanalizacja deszczowa – KD ZR9 – km 8+000 – 8+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+300 – 0+580
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 7+330
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 8+000  -8+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 9+700 – 10+700
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 12+300 – 12+350
Kanalizacja deszczowa MOP km 10+000
Drenaż w pasie rozdziału – km 13+425-14+200
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-05 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-05 – układanie warstw konstrukcji zbiornika
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – układanie warstw konstrukcji zbiornika
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-14 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-14 – drenaż francuski
Prace ziemne w jarze km 10+755
Umocnienie skarp w jarze km 10+755
Budowa MOP:
Zbrojenie i deskowanie stropodachu – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ01, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZŁ02, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_3, Deskowanie ścian czołowych
PZM_3, Betonowanie ścian czołowych