Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 24/08/2020

17.08.2020 – 23.08.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+050 do 0+200; TG od 0+800 do 1+500; TG od 3+700 do 4+430 – wykop rów; TG od 3+900 do 4+430; TG od 4+500 do 4+900 – wykop rów; TG od 5+850 do 6+200; TG od 8+200 do 9+000; DDL 05
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 1+550 do 1+760, GWN + skarpowanie nasypu; TG od 1+700 do 1+900; TG 3+200; TG od 3+420 do 3+650; TG od 3+700 do 4+430 – skarpowanie nasypu; TG od 4+500 do 4+550; TG od 4+500 do 4+900 – skarpowanie nasypu; TG od 5+900 do 5+950; TG od 7+680 do 7+825; DK 19/74 odc. III + odc. IV + rondo; DP 2743L – nasyp pod chodnik; DG108625L; DD01
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+100 do 0+160 – wzmocnienie skarp nasypu 5W; TG 3+085 str. L+P; TG od 3+100 do 3+170 – wzmocnienie skarp nasypu 5W; L01P odc. „a” + L02P odc. „a”TG od 4+520 do 4+530; TG od 5+770 do 5+980; TG od 7+675 do 7+825; TG 7+990 str. L+P; DG108625L 0+350; DK 19/74 odc. III + odc. IV + rondo
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): DK 74/19 odc. III; TG od 2+065 do 2+230
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 40 cm (KR6-KR3): DD01 0+300 – 0+350; DG108625L 0+260 – 0+400
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG S19 km 8+160 – 8+200
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG S19 km 8+020 – 8+200
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 0+360 do 0+550; TG od 7+220 do 7+640; TG od 8+000 do 8+200; DP2802L; DP2743L; DG108625L
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 8+030 do 8+210, str.P i L; TG od 7+200 do 7+630, str.L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, grubości 8 cm: TG od 8+270 do 8+525, str.L; TG od 8+270 do 8+930, str.P
– Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm: DP2743L
– Krawężnik betonowy: DP2743L
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+200 -9+350; łącznica wg TG 10+300; TG 10+300 – 10+350; TG 9+400; TG 12+400
– Nasyp: TG 10+050 – 11+200; TG 10+600; TG 10+650; TG 10+690 – PZDsz; DW857 0+120 – 0+460; DG108739L 0+160 – WD20(0+271); DD03 (WD16) 0+050 – 0+300; DDL09 0+000 – 0+411
– Osuszenie nasypów: TG 10+600 – 10+700; TG 11+085 – 11+175; TG 10+690 – PZDsz 11a; DD03 (WD16) 0+050 – 0+300
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 9+850 – 9+975; TG 10+150 – 10+335
– Warstwa mrozoochronna: TG 9+975 – 10+100; TG 17+975 – 18+137
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 10+100 – 10+400; TG str. Prawa 10+350 – 10+590; TG str. L i P 17+975 – 18+137
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. P 10+400 – 10+550; TG str. L i P 17+975 – 18+137
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 11+460 – 12+290, str.L; TG km 11+470 – 12+290, str.P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 11+470 – 12+285, str.L; TG km 11+475 – 12+285, str.P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: TG km 11+465 – 12+290, str.L; TG km 12+000 – 12+290, str.P; TG km 11+470 – 12+280, str.P; TG km 11+470 – 12+100, str.L
– Ułożenie geosiatki PVA: TG 10+690 – PZDsz; TG km 10+800
– Profilowanie skarp: TG 13+100, DW857, DP2815L, DD02, DDL16
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu PZDs-1
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-3
Zasypki obiektu WS-3
Zasypka obiektu WS-5
Kotwy kap chodnikowych WS-5
Układanie krawężników WS-5
Montaż desek gzymsowych WS-6
Izolacja z papy na podporach WS-6
Betonowanie gzymsów WS-6
Zbrojenie płyt przejściowych WD-7
Betonowanie płyt przejściowych WD-7
Izolacja płyt przejściowych WD-7
Izolacja UN WD-7
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-7
Zasypki obiektu WD-7
Stożki WD-7
Izolacja z papy ścianek zaplecznych WD-7
Izolacja cienka ścian PZDdsz-8
Zasypki pod drenaż PZDdsz-8
Dren za obiektem WS-9
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-9
Papa pod kapy chodnikowe WD-10
Drenaż PZDsz-11a
Montaż UN z prefabrykatów WS-12
Zbrojenie zamków i uciągleń WS-12
Deskowanie uciągleń WS-12
Zasypka obiektu WD-14
Deskowanie ścianki zaplecznej WD-14
Beton ścianki zaplecznej WD-14
Beton UN WD-16
Rozdeskowanie UN WD-17
Zbrojenie ścianek zaplecznych WD-17
Szalunek ścianek zaplecznych WD-17
Izolacja z papy UN WD-17
Papa pod kapy chodnikowe WD-18
Zasypka obiektu WD-18
Zbrojenie ścianek zaplecznych WD-18
Izolacja z papy UN WD-18
Montaż folii kubełkowej WD-20

Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego – S01
Budowa oświetlenia drogowego – S02 Węzeł Szastarka
Budowa oświetlenia drogowego – S03
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+580
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400
Kanalizacja deszczowa – KD ZR3 – km 1+800
Kanalizacja deszczowa – KD ZR8 – km 7+950
Kanalizacja deszczowa MOP km 10+000
Drenaż w pasie rozdziału – km 3+914 – 4+275
Drenaż w pasie rozdziału – km 4+320 – 4+350
Drenaż w pasie rozdziału – km 2+750-2+868
Drenaż w pasie rozdziału (przejście poprzeczne) – km 0+565
Kanalizacja sanitarna – MOP wykop pod ustawienie oczyszczalni ścieków) km 10+000
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-05 – Układanie warstw konstrukcji zbiornika
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-14 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-14 – Układanie warstw konstrukcji zbiornika
Umocnienie skarp w jarze km 10+755

Budowa MOP:
Zbrojenie i deskowanie stropodachu – MOP Lewy
Betonowanie stropodachu – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZŁ_2, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZM_3, Deskowanie ścian czołowych
PZM_3, Betonowanie ścian czołowych
PZM_3, Hydroizolacja
PZM_3, Zasypka