Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 16/08/2021

02.08.2021 – 08.08.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 1+600, łącznica L01P odc. „”b””
– Odmulanie i odbudowa rowów: TG km 3+600-7+200, 2+900, L01P obc.b
– Naprawa poboczy: TG km 6+400-6+700
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 3+600-8+400 – poprawa zahumusowanych skarp
– Obsiew traw: TG km 3+600-7+200, TG km 2+900-8+950 Ponowny obsiew traw
– Koszenie trawy: skarpy, rowy, pas rozdziału: TG km 3+000 – 9+000
– Wykop: TG km 0+000 – 0+350, TG km 0+735 – 1+568, DDP02, DDP08 – rów, DK19/74 odc. III+IV
– Kształtowanie skarp i rowów: DK19/74 odc. III+IV
– Naprawa poboczy: TG km 6+700-8+400
– Profilowanie zasypki poboczy: Drogi serwisowe
– Profilowanie podbudowy pod ekrany ziemne: TG km 5+700-9+700
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: DDP02 profilowanie
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: TG km 1+800-1+846 str.P, 1+861-1+940 str.P, TG km 1+625-1+650
– Fugowanie kostki granitowej: rondo węzeł Szastarka
– Ściek skarpowy: TG km 2+941 str.P, L01P odc.b
– Podwójnie powierzchniowe utrwalenie: Pasy technologiczne 6+000 – 7+500
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm, DK 19/74 str. L i P + rondo
– Ekrany akustyczne – montaż wypełnień: EP-2
– Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż podwalin: km 0+526 – 0+626 str. L i P
– Bypass przy DK19 odc. 3 i 4 + Rondo DK19/74: rozbiórka
– Rozbiórka warstwy mrozochronnej: TG 2+300-2+640
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczami: drogi serwisowe
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: Zjazdy DP2803L
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 9+500 do 12+000, 13+000 do 18+137 poprawki
– Wykop: TG 12+350 do 12+500 – odcinek zjawisk krasowych, TG str. L 10+800 – 11+000, DDP15, DW857 str. L – rów
– Nasyp: MOP prawy enklawy, MOP prawy pod chodnik – piasek, PT str. P 13+050, Zjazdy DDL12
– Profilowanie skarp, poboczy i rowów TG str. L 10+800 – 11+000
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: PT str. L 9+100 – 9+700, Zjazdy DDP18, DDP20, DDL12, MOP Lewy – podbudowa pod chodnik
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: PT str. L 13+050 – 13+330, PT str. P 13+200 – 13+370, MOP Lewy
– Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDL07, DG108738L
– Obrzeże: MOP Lewy
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP lewy
– Wykonanie ogrodzenia: TG str P 9+500-12+000
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG km 9+400-12+120 str.L
– Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DDL07, DW857
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: MOP Prawy
– Rozbiórka kruszywa: DW857 bypass
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp – ścieki skarpowe PZDs-1
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu PZDdsz-8
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu PZDsz-11a
Roboty branżowe:
SO 6 – Trasa główna – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO6
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
SO 2 – Budowa oświetlenia drogowego (słupy, oprawy) zasilanego z SO2
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000 (regulacja wysokościowa krat wpustów)
Kanalizacja deszczowa – KD-ZR16a km 12+650-12+850
Drenaż francuski – km 13+000 – Łącznica L04L
ZB-2 MOP Ułożenie warstw konstrukcji km 10+000
ZB-1 MOP Prace wykończeniowe km 10+000
Budowa MOP:
– robót nie prowadzono

Przepusty skrzynkowe:
P04 – Odmulanie
P04 – Umocnienie stożków i koryta kamieniem hydrotechnicznym na betonie