Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 24/08/2021

16.08.2021 – 22.08.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 3+000 – 8+950
– Odmulanie i odbudowa rowów: TG km 7+500-7+800
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: węzeł Szastarka L01P odc. B, DD03, DDP08, DK19 odc. 3-4, TG 7+600 – 7+690, TG km 2+950-8+950 – ponowne humusowanie pasa rozdziału
– Obsiew traw: TG km 7+600 – 7+690, TG km 3+000-8+950 – ponowne obsianie pasa rozdziału, DK 19/74 odc.3-4, DDP08
– Uszczelnienie rowów geomembraną: węzeł Szastarka L01P odc. B
– Wykop: TG km 0+000 – 0+348, TG km 0+735 – 1+568, TG km 2+290-2+650, DDP03, DK19/74 odc. III+IV – rów
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 0+000 – 0+350 + TG 0+738 – 1+560, BYPASS 6+250
– Wymiana gruntu wykop wraz z powtórnym wbudowaniem z ulepszeniem spoiwem hydraulicznym i zagęszczeniem: TG 0+000-0+120, (leje krasowe), TG 1+200-1+560
– Przygotowanie podłoża + Układanie geosyntetyków (wraz z wykonaniem warstwy transmisyjnej):
TG km 0+000 – 0+150, TG km 0+900 – 1+075
– Wykonanie warstwy transmisyjnej: TG km 1+075 – 1+175
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG km 1+075 – 1+175, Wjazdy, DDP08, DDP01
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Wjazdy, DDP08, DDP01, DDL05 + DDP08 – pobocza
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczami: drogi serwisowe
– Profilowanie + zagęszczanie poboczy z KŁSM: drogi serwisowe
– Badania geotechniczne po wykonaniu wykopów: TG km 0+000 – 0+348, 0+735 – 1+568, 2+295 – 2+645
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: TG km 1+575 – 1+693; Łącznica L02P odc.b
– Ekrany ekranach przeciwolśnieniowych – montaż podwalin: PZDd-2, PZDsz8
– Ekrany przeciwolśnieniowe – wykonanie ław fundamentowych: PZDdsz-8 km 5+996
– Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż wypełnień: PZDd-2
– Ekrany akustyczne – montaż słupów na kotwach: TG km 2+995
– Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż wypełnień: TG km 0+526, 1+723, 5+995
– Montaż drogowych barier ochronnych: pobocza TG km 4+509-4+559 str.L 7+942-7+979, 7+993-8+013 str.P
– Odtworzenie terenu po bypassie + humusowanie: Bypass DK19/74
– Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej: DDP08 + DDP07 + DDP05 + DDP04
– Odwierty iniekcyjne: TG km 1+201-1+280
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: Zjazdy DP2803L, DDP10
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 13+000 do 18+137 lokalnie naprawa szkód
– Wykop: DG108738L, DW857, DD02, DDL09 – rów, TG 12+350 – 12+500 – rów 1,2×1,2m
– Nasyp : Zjazdy DP2803L, DDL13, DDP13 – pobocze, L04P, L03P – uzupełnienie
– Profilowanie skarp, rowów i poboczy: TG str. P 12+500 – 12+620, DDL14
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDL11, TG 12+350 – 12+500 – zjawiska krasowe
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. L i P 12+700 – 12+950, TG str. L i P 12+550 – 12+620
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – pobocze uzupełnienie (naprawa szkód): TG str.P 14+400 – 15+100, L04P
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: TG str. L 12+650 – 12+900, L04L
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. L i P 12+500 – 12+620
– Wykonanie zasypki materaca warstwą separacyjną – zjawiska krasowe uzależnione od wyników badań geologicznych: TG 12+350 – 12+500
– Rozłożenie geotkaniny 800 kN – uzależnione od wyników badań geologicznych (zjawiska krasowe): TG 12+350 – 12+500
– Obrzeże: MOP Prawy
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP prawy
– Ściek: MOP prawy
– Wykonanie ogrodzenia: TG 9+500 do 12+000
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): MOP Lewy
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W: MOP Lewy, DDP10
– Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DDp10, DDL07 wjazd serwisowy
– Kruszenie materiału z wykopu: TG 12+350 – 12+500
– Załadunek materiału z hałdy: TG 12+200 – 12+300
– Ulepszanie warstwy separacyjnej na głębokość 20 cm spoiwem hydraulicznym – odcinek krasowy: TG 12+350 – 12+500
– Ekrany przeciwolśneniowe – montaż podwalin: TG km 10+700
– Ekrany akustyczne – montaż podwalin: EP-4.1 TG km 9+638 – 9+962 str. P, EP-5.1 i EP-5.2
– Ekrany akustyczne – montaż wypełnień: EP-4.1 TG km 9+638 – 9+962 str. P
– Odbudowanie kinety rowu: DW857
– Oznakowanie poziome: TG km 6+400 – 8+900 i 9+600 – 12+000 str.L
– Wykonanie fundamentów pod konstrukcję bramową SZR: km 12+840
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp – humusowanie PZDd-2
Odwodnienie izolacji MS-13
Montaż wpustów i sączków MS-13
Kapy za obiektem MS-13
Montaż barier MS-13
Roboty branżowe:
SO1 – Demontaż 2 słupów, 2 fundamentów i kabla oświetleniowego oraz przejścia SZR pod TG na odcinku występowania krasów
SO 4 – MOP Felinów strona lewa – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów)
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – km 12+650-12+850 (montaż krat wpustów)
Km 0+700 – 5+200 – oznakowanie pionowe wodociągów
Budowa MOP:
Płytki wewnętrzne – MOP Prawy i Lewy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZM08 – Odmulanie
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem