Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 06/09/2021

30.08.2021 – 05.09.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Wykop: TG km 0+000 – 0+348, TG 2+295 – 2+645
– Roboty ziemne nasyp/GWN: DDP04 – pobocze, TG 1+500
– Układanie geosyntetyków: TG km 0+735 – 1+568
– Wymiana lejów krasowych: TG km 2+290 – 2+650
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne) profilowanie: TG km 0+000 – 0+100
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm: TG km 0+735 – 1+568
– Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 2+882-2+936, 2+952-2+994, 4+470-4+495, 7+962-7+978, 7+994-8+035 str.L, TG km 3+348-3+394, 6+775-6+790 str.P
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG 0+735 – 1+568
– Wykonanie C0,4/0,5 -w zakresie przygotowania w-wy do stabilizacji: TG 0+735 – 1+568
– Odwierty iniekcyjne TG km 5+980-6+154 – zjawiska krasowe
– Układanie geosyntetyków TG km 1+150
– Wykonanie warstwy transmisyjnej): TG 0+735 – 1+568
SEKCJA 3-4
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie i spuszczanie zalegającej wody
– Odmulanie rowów i profilowanie: DDL15a, DDL15b
– Odhumusowanie: PT str. P 11+330
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG str L+P 9+000 – 11+000, TG 9+400 do 9+700 str.P, DDP15b
– Wykop: TG 12+200 – 12+350 – zjawiska krasowe, DDL09 – rów, MOP Prawy
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – pobocze: TG str. L 9+135 – 9+285 ,9+285 – 9+458 ,11+550 – 11+651, TG 9+000 – 9+500, DDL14 0+100 – 0+700, DDP20 0+100 – 0+700, DDP18 0+100 – 0+900
– Obrzeże: MOP Prawy i Lewy
– Ściek: MOP Prawy i Lewy
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 12+650 – 12+950 + Łącznica L04 L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W: TG km 12+650 – 12+950 + Łącznica L04 L, DDL 12
– Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DDL 12
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: MOP Prawy
– Umocnienie dna rowów: DDL09, DG108738L
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP lewy
– Kruszenie materiału z wykopu: TG 12+200 – 12+350
– Wykonanie krawężników przy podstawie skarpy nasypu: TG 12+540 do 12+830
– Profilowanie skarp i wykop pod podwalinę: TG 12+625 – 12+830
Roboty mostowe:
Montaż barier MS-13
Montaż siatki zabezpieczającej prześwit WS-5
Montaż siatki zabezpieczającej prześwit WS-6
Montaż siatki zabezpieczającej prześwit MS-13
Roboty branżowe:
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – Węzeł Szastarka
SO 4 – MOP Felinów strona lewa – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów)
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – km 10+000 MOP LEWY (regulacja wysokościowa krat wpustów)
ZR-5 Odpompowywanie wody ze zbiornika
ZR-18 Odpompowywanie wody ze zbiornika
Budowa MOP:
Płytki wewnętrzne – MOP Lewy km 10+000
Płytki wewnętrzne – MOP  Prawy km 10+000
Montaż zbiorników na gaz – MOP Lewy (fundamenty)

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem