Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 14/09/2020

07.09.2020 – 13.09.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Roboty ziemne wykop: TG S19 km 1+400 – 1+600; TG km 7+954,6 – 7+976,6 – wymiana gruntu;
Pasy technologiczne km 6+200 – 7+600; DDL 05
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 1+550 – 1+900; TG S19 km 2+953 – 3+385; TG S19 km 7+100- 7+200 – pas technologiczny; L01P odc. „b”+ L02P odc. „b”
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: L02P odc.”b”; TG 3+080 – 3+385; TG 3+424 – 3+700; TG 7+690 -7+890
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): DDL05; DDL06
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG S19 km 5+980-6+200
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG S19 km 2+065-2+140; TG S19 km 5+980-6+200
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5 mm: TG S19 km 2+116 – 2+235; DP2743L
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: WD7; TG od 0+370 do 0+680, str.P i L; TG od 2+080 do2+260, str.P i L
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: WD7 od 0+000 do 0+439; TG od 0+375 do 0+675, str. P i L; TG od 2+600 do 2+880, str. L; TG od 4+585 do 4+685, str.P i L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 0+370 do 0+680, str. P i L; TG od 4+580 do 4+685, str.P i L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, (KR3): DP 2743L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: DP 2743L
– Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S KR3, grubości 4 cm: DP 2743L
SEKCJA 3-4
– Humusowanie: TG 16+800-17+300 – pas rozdziału; TG 15+300-16+700; TG 13+550-14+600
– Wykop: TG 9+200 – 9+500; TG 9+700; TG 12+500 – 12+740 (wymiana gruntu)
– Nasyp: TG 10+575 – 10+850; TG WS12 – 11+300; TG 11+400 – 12+300 – pas rozdziału; TG 12+500 – 12+740 (wymiana gruntu); TG 14+200 – pas rozdziału; TG str. P 16+600 – 16+900 – pobocze; TG str. P 14+600 – 15+300 – pobocze; DW857 0+100 – WD14(0+288) – GWN; DW857 WD14(0+340) – 0+525
– Profilowanie skarp: TG 14+200 – 15+700; TG 14+000 – 14+100, 15+000 – 15+500, 16+200 – 16+400 str. P; TG 13+800 – 14+100, 16+000 – 16+200 str. L; DD03
– Osuszenie nasypów: TG PZDsz11a – 10+850; TG WS12 – 11+300; MOP Prawy wg TG 10+100 – 10+230
DW857 WD14(0+340) – 0+525
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDL14 0+200 – 0+796; DDL15a 0+000 – 0+600; DW857 0+525 – 0+642
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: DDL15a 0+000 – 1+600; TG jezdnia lewa str. Lewa 9+700 – 10+173, 13+900 – 14+100, 14+300 – 15+350, 15+600 – 15+350, 16+600 – 16+800; TG jezdnia prawa str. Prawa 9+700 – 10+173
– Rozbiórka drogi: DP2803L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: TG 9+755-10+500, str.P; TG 10+310-10+505, str.L
Roboty mostowe:
Deskowanie gzymsu PZDd-2
Zasypka obiektu WS-4
Izolacja elementów prefabrykowanych WS-4
Zasypki obiektu WS-5
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach  WS-5
Izoalcja cienka WS-6
Montaż desek gzymsowych WS-6
Układanie krawężników WS-6
W-wa wiążąca WD-7
Izolacja elementów prefabrykowanych PZDdsz-8
Zasypka obiektu PZDdsz-8
Izolacja elementów prefabrykowanych WS-9
Zasypki obiektu WD-10
Ścianki zapleczne – deskowanie, zbrojenie, betonowanie WD-10
Montaż desek gzymsowych WD-10
Układanie krawężników na obiekcie WD-10
Krawężniki na obiekcie WD-10
Zbrojenie kap chodnikowych WD-14
Zasypki obiektu WD-17
Krawężniki na obiekcie WD-17
Kotwy kap chodnikowych WD-17
Izolacja cienka WD-17
Drenaż za obiektem WD-17
Zasypki obiektu WD-18
Montaż desek gzymsowych WD-18
Zbrojenie ścianki zaplecznej WD-18
Betonowanie ścianki zaplecznej WD-18
Krawężniki na obiekcie WD-18
Izolacja cienka WD-18
Montaż folii kubełkowej WD-18
Platforma pod UN WD-20
Rusztowanie pod UN WD-20
Deskowanie UN WD-20
Zbrojenie UN WD-20
Roboty branżowe:
Kanalizacja sanitarna MOP km 10+000 (montaż oczyszczalni ścieków)
Kanalizacja deszczowa – regulacja wpustów w km 9+700 – 10+200 i 6+000-6+200
Kanalizacja deszczowa – regulacja studni w pasie rozdziału w km 13+400 – 13+700
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 6+000 – 6+300
Kanalizacja deszczowa – KD-2 – km 6+500
Kanalizacja deszczowa – KD-2a – km 6+400
Kanalizacja deszczowa – KD-3– km 11+050-11+200
Kanalizacja deszczowa – KDZR1 (montaż wylotów do zbiornika ZR-1) km 0+700
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę km 4+200-5+200
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-17 Układanie płyt ażurowych
Umocnienie skarp matą kokosową w jarze km 10+755
Przebudowa cieku Łukawica
Budowa MOP:
Zbrojenie stropodachu – MOP PrawyPrzepusty skrzynkowe:
PZM_8b, Deskowanie ścian czołowych