Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 19/10/2020

21.09.2020 – 27.09.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Humusowanie: TG 3+900-4+300, str.L i P – skarpy; TG 4+550-4+660, str.P – skarpy; TG 5+250-5+500, str.L – skarpy; TG 6+500-6+750, str.P i L – skarpy WD-7 – skarpy”
„Roboty ziemne wykop: TG 1+700 – 2+000 – rów; TG 6+000 – rów; TG 8+300 – 8+500; TG 8+900 – 8+950; DDP07; WS-3  ; DP 2743L – rów                                                                 ”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 2+850- 3+385 ; TG 4+450 – 4+550 ; TG 5+900 – 6+200; TG 7+960 – 7+980 – wymiana gruntu; DDL06 ”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: L01L, L02L; TG 1+790 – 1+840 – GWN; TG 1+870 – 1+900 – GWN; TG 2+925 – 3+400; TG 5+900 – 6+000 – GWN ; TG 7+600 – 7+700; TG 7+960 – 7+980 ; L01P „”odc b””; DDP07″
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3):
Lewy pas tech. 8+530 do 8+970”
„Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG 1+500 – 1+700; TG 3+700; L01L 0+175 – 0+285; L02L 0+028 – 0+145; L01P i L02P ”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG 3+800 – 3+950; L01L i L02L ”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG 3+720 – 3+850; Lewy pas tech. 8+700 ; DDL06, DDP07 ; L01L i L02L”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: WD7 od 0+000 do 0+439; TG od 0+378 do 0+6700, str.L i P”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG od 0+375 do 0+665, str.L i P”
„Ściek skarpowy trapezowy (KPED 01.24): S19 km 4+000-4+430; DP2743L; TG 4+700”
„Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): DP2743L, WD10, WD7”
„Skarpowanie nasypu: DP 2743L 0+000 – 0+200 ”
„Korytka muldowe:  DP2743L, WD7, TG 4+700”
„Płytki chodnikowe:  DP2743L, WD7, TG 4+700”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: TG 10+800 – 11+000; L04P; DG108738L 0+000 – 0+100”
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 14+600 – 14+900, str.P; TG 16+700 – 17+200, str.L; TG 17+200-16+500 – rów + skarpa, str.P”
„Humusowanie z obsianiem: TG 14+200-14+800 – rów + skarpa, str.L; TG 14+600 – 14+900, str.P; TG 16+700 – 17+200, str.L; TG 17+200-16+500 – rów + skarpa, str.P”
„Wykop:  TG 9+100-9+200 ; L03P, L04P; TG 12+600 – 12+800 – wymiana gruntu”
„Nasyp:  TG PDsz11a – 10+800; TG WS12 – 11+300; TG 12+500 – 12+800 – wymiana gruntu; TG PZM(13+415) – 13+450; TG 17+370 – 17+800 – pobocze, str. L ; DG108739L 0+120 – WD20(0+221)”
„Profilowanie skarp, poboczy i rowów: DDL15a, DDL15b, DDP20, DDP21; TG str. P 13+400 – 13+600”
„Osuszenie nasypów: TG PDsz11a – 10+850; TG WS12 – 11+350; TG 13+050; MOP Prawy ”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 9+300 – 9+500; TG 13+420 – 13+050; L03P i L04P”
„Warstwa mrozochronna : TG str. P 9+275 – 9+770; TG str. L 9+275 – 9+770; TG 13+300 – 13+413”
„Warstwa kruszywa 0/31,5mm: DDL14 0+200 – 0+796”
„Wykonanie krawężnika: DW857”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG 13+550-17+200, str.L”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, grubości 8 cm  : TG 9+775-10+490, str.P”
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG km 15+600-17+200, str.L”
„Wykop pod przepust stalowy z blach spiralnie karbowanych: PH M-L04P-0+229.20 – średnica przepustu: 100 cm”
Roboty mostowe:
Zbrojenie gzymsu PZDd-2
Betonowanie gzymsu PZDd-2
Zasypki obiektu WS-4
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WS-5
Zbrojenie płyt przejściowych WS-5
Betonownie płyt przejściowych WS-5
Izolacja cienka płyt przejściowych WS-5
Zasypki obiektu WS-5
Zasypki obiektu WS-6
Zbrojenie gzymsów ścian bocznych WS-6
Montaż kolektorów odwadniających WD-7
Zasypki obiektu PZDsz-8
Betonowanie dylatacji WD-10
Betonowanie płyt przejściowych WD-10
Zbrojenie płyt przejściowych WD-10
Zbrojenie kap chodnikowych WD-10
Izolacja ścianek zaplecznych WD-10
Montaż desek gzymsowych WD-10
Iniekcja UN WD-10
Deskowanie dylatacji WD-10
Deskowanie płyt przejściowych WD-10
Izolacja cienka WD-10
Krawężniki na obiekcie WD-10
Zbrojenie dylatacji WD-10
Zasypki obiektu PZDsz-11a
Zasypki obiektu WS-12
Wbijanie pali testowych MS-13
Krawężniki za obiektem  WD-14
Kapy chodnikowe na skrzydłach  WD-14
Śrutowanie UN WD-14
Śrutowanie UN WD-16
Izolacja z papy UN WD-16
Izolacja cienka WD-16
Montaż folii kubełkowej WD-16
Zasypka obiektu WD-16
Montaż desek gzymsowych WD-17
Betonowanie ścianej zaplecznych WD-17
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-17
Izolacja cienka WD-17
Montaż folii kubełkowej WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Zbrojenie kap chodnikowych WD-18
Iniekcja UN WD-18
Izolacja ścianek zaplecznych WD-18
Izolacja cienka WD-18
Krawężniki na obiekcie WD-18
Montaż desek gzymsowych WD-18
Zbrojenie UN WD-20
Deskowanie UN WD-20
Betonowanie UN WD-20
Montaż wpustów i sączków WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego – S01
Budowa oświetlenia drogowego – S03
Budowa oświetlenia SO7 (L03 i 04P)
Budowa lini kablowej zasilającej SZR06
„Drenaż w pasie rozdziału: km 6+300 – 6+405, 6+421+450, 6+500-6+540, 7+175-7+345, 8+000-8+214, 8+283-8+325”
Drenaż francuski w poboczu
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 1+500 – 2+000 , km 13+400, km 9+480
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR9a km 8+300
Kanalizacja deszczowa – KDZR10 km 10+600-10+700
Kanalizacja deszczowa – KDZR11 km 11+200
Kanalizacja deszczowa – KD-3.1 km 10+700
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-14 Układanie płyt żurowych
Obruk z kamienia naturalnego – P09
Budowa MOP:
Zbrojenie i deskowanie stropu pomieszenia socjalnego – MOP Prawy
Betonowanie stropu pomieszenia socjalnego – MOP Prawy
Murowanie attyki – MOP Prawy
Murowanie ścian wewnętrzynch – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Betonowanie ławy fundamentowej
PZM_7a, Ustawianie prefabrykatów
PZM_8a, Deskowanie ścian czołowych
PZM_8a, Betonowanie ścian czołowych
PZM_8a, Betonowanie płyty zespalającej
PZM_8b, Betonowanie ścian czołowych