Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 19/10/2020

28.09.2020 – 04.10.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG S19 km 6+500-6+600, 7+380-7+580 str. P; TG S19 km 6+200-6+320, str. L; DP2743L”
„Roboty ziemne wykop: TG S19 km 5+100 – 5+250; Pasy technologiczne km 3+900 – 4+300; Pasy technologiczne km 4+520 – 5+550; DP2743L – rów ”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 4+450 – 4+550; TG S19 km 7+650 – 7+825; DDL 05 ”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 4+523 do 4+545; TG od 1+890 do 2+040; TG 5+940; TG od 5+940 do 6+000; TG od 7+960 do 7+974; DP2743L; DP2802L”
„Kształtowanie skarp nasypu: DP 2743L ; TG od 2+970 do 3+380”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: WĘZEŁ SZASTARKA ; DP2802L ”
„Kształtowanie poboczy z KŁSM 0/31,5: DP 2743L ”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG S19 km 3+425-3+800”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 3+450 do 3+830, str. P i L”
„Krawężnik granitowy 20×30: DP2802L”
„Krawężnik betonowy 20×30: DP2802L”
„Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): DP2802L”
„Korytka muldowe: DP2802L”
„Obrzeże betonowe: DP2802L”
SEKCJA 3-4
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 16+400 – 16+800”
„Humusowanie z obsianiem: TG 16+400 – 16+800”
„Wykop:  TG 9+100 – 9+200; L03P; TG 12+600 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Wykop rów + profilowanie skarp: TG str. P 13+400 – 14+200; DDL15a; DDL15b”
„Profilowanie skarp, poboczy i rowów: TG str. P 17+300 – 17+800; DW857”
„Nasyp: TG PDsz11a – 10+800; TG WS12 – 11+300; TG 12+700 – 12+830 (wymiana gruntu); TG PZM(13+415) – 13+450”
„Osuszenie nasypów: TG km 10+730 – 10+890; L03P i L04P”
„Warstwa mrozochronna : TG 13+200 – 13+300; L03P 0+047 – 0+162; L03P 0+175 – 0+260”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG str. P 9+575 – 9+675”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. L i P 9+275 – 9+675”
„Ściek trójkątny: DW857”
„Wykonanie krawężnika: DW857”
„Wykonanie ścianki szczelnej: TG 12+637-12+650”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 13+550-15+400, 15+600-17+200, str.L; TG km 15+400-15+600, str.P”
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG km 13+550-17+200, str.P; TG km 13+550-15+600, str.L”
„Przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH M-L04P-0+229.20 – średnica przepustu: 100 cm”
Roboty mostowe:
Betonowanie gzymsów PZDd-2
Deskowanie gzymsów PZDd-2
Zbrojenie gzymsów PZDd-2
Zasypki obiektu WS-4
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-4
Izolacja z papy UN WS-5
Zasypka pod drenaż WS-6
Montaż kolektorów odwadniających WD-7
Montaż barier WD-7
Zasypki obiektu PZDsz-8
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-9
Krawężniki na obiekcie WD-10
Krawężniki za obiektem WD-10
Montaż desek gzymsowych WD-10
Betonowanie kap chodnikowych WD-10
Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych WD-10
Zasypki obiektu PZDsz-11a
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDsz-11a
Zasypki obiektu WS-12
Wbijanie pali testowych MS-13
Izolacja z papy UN WD-14
Izolacja cienka WD-16
Izolacja z papy pod kapami WD-16
Montaż desek gzymsowych WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-16
Zasypka obiektu WD-16
Montaż desek gzymsowych WD-17
Zbrojenie kap chodnikowych WD-17
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-17
Zbrojenie płyt przejściowych WD-17
Betonowanie płyt przejściowych WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Betonowanie kap chodnikowych WD-18
Krawężniki za obiektem WD-18
Sprężanie UN WD-20
Rozdeskowanie UN WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia SO3
Budowa oświetlenia SO7 (LO03 i 04 P)
Budowa oświetlenia SO7 (LO03 i 04 P) – montaż fundamentów
Budowa lini kablowej zasilającej SZR07
Ustawianie słupów oświetleniowych – SO 1
Ustawianie słupów oświetleniowych – SO 06
Ustawianie słupów oświetleniowych – SO 10
Montaż poziomy słupów sieci NN-220kV
Drenaż francuski w poboczu – węzeł Modliborzyce L03P
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 1+500 – 2+000
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR6
Kanalizacja deszczowa – KD-4 km 11+200
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
Budowa MOP:
Murowanie ścian wewnętrzynch – MOP Lewy
Betonowanie stropu pomieszenia socjalnego – MOP Prawy
Ocieplenienie ścian styropianem – MOP Lewy
Prace elektryczne – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_8a, Deskowanie ścian czołowych
PZM_8a, Betonowanie ścian czołowych
PZM_8b, Zasypka
PZM_8b, Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych