Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 22/09/2021

13.09.2021 – 19.09.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDP03, DDL07, DDL05, DDL06, Dk 19/743 TG 8+100-8+160 str. P, DDL08
– Obsiew traw: TG 3+000 – 5+700 str.P+L, DDL05 – ponowny obsiew traw, DDL07, 2+950 – 2+980 str. P i L, DDL05, DDP03
– Wykop: TG km 0+000 – 0+348, TG km 1+845 – 2+045, TG 2+700
– Roboty ziemne nasyp/GWN: DDP07, DDP08 – pobocze, TG 2+400-2+640
– Układanie geosyntetyków: TG km 0+735 – 1+568, TG km 2+545-2+645
– Wymiana lejów krasowych: TG km 0+735 – 1+568, TG km 2+295 – 2+645
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm : TG km 2+295 – 2+645″
-Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG km 2+295 – 2+645, TG 0+000-0+110
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm:
TG km 1+320-1+568
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG km 1+320-1+568
– Przygotowanie podłoża + rozpoznanie geotechniczne TG km 0+100-0+200, TG km 2+295 – 2+645
– Wykonanie gwoździowania pod materace km 0+750 do 1+200
– Wykonanie Skarpowania i wykopu pod materace km 0+750 do 1+200
– Warstwa transmisyjna: TG km 0+735-1+568
– Iniekcje niskociśnieniowe: TG km 5+975 – 6+202
– Ekran ziemny EL-3 (wykonanie podbudowy z kruszywa)
– Nawierzchnia z AMG: AC 11 AF AMG TG km 8+950 – 9+350 str.P, AC 16 W AMG TG km 8+950 – 9+350 str.P i L
– SMA AMG TG km 8+900 – 9+400 str.P i L
– Odmulanie rowów: TG 7+150-7+700 P, DDL05, DK19/74
– Ponowne humusowanie skarp: TG km 7+150-7+700
– Wykop rowków do naciągu geosyntetyku: TG 1+275-1+320
– Układanie geosyntetyków: TG 1+275-1+320
– Profilowanie warstwy C0,4/0,5 pod stabilizację: TG 2+475 – 2+645
– Odwierty pod iniekcje niskociśnieniowe: TG km 5+980-6+154
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu, Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Osadzanie gniazd montażowych
– Kopanie otworów pod konstrukcje kratowe
– Wymiana lejów krasowych: TG km 2+295 – 2+645, TG 0+735 – 1+568
– Podbudowa asfaltowa AC22P 35/50 KR3-7
– Nasyp z wykopu + załadunek z hałd: TG 0+735 – 1+568, TG 2+400-2+640
– Wykonanie warstwy C0,4/0,5 stabilizacja + profilowanie: TG 0+735 – 1+568
SEKCJA 3-4
– Odmulanie rowu i profilacja: L03L, L04L, TG 12+800 – 12+900
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 9+000 do 18+137 – usuwanie szkód, Łącznica L04L i L03L; DW 857; DDL13, TG km 12+900-12+980
– Wykop: DG108738L, DDL10, DW857 – rów, TG 12+198 do 12+220 – rowek kotwiący, 12+200-12+350, rów 12+950
– Nasyp: TG 11+600, 10+400, 11+400 – pas rozdziału i pobocza, PT str. L 12+650 – 12+900 – piasek
TG 12+200 – 12+350 – zjawiska krasowe; DDL15a, 12+650-12+950 pas rozdziału, DG108738L
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5– odcinek zjawisk krasowych: TG 12+200 – 12+350, 12+200-12+500 str. L
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – pobocze: TG 9+061 – 9+464 str. P, 10+369 – 10+504 str. P, 11+393 – 11+597 str. P, 11+550 – 11+651 str. L, TG str. L i P 13+500 – 18+100 – uzupełnienie (naprawa szkód), DDL15b, TG strP 11+500 – pobocze
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik: MOP prawy i lewy
– Rozłożenie geotkaniny 800 kN – uzależnione od wyników badań geologicznych (zjawiska krasowe):
TG 12+200 do 12+350
– Obrzeże: MOP Prawy i Lewy
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP Prawy i Lewy
– Ściek o zmiennej niwelecie: TG km 12+790 do 12+830 L i P
– Umocnenie dna rowów: DG 108738L
– Wykonanie umocnienia skarp płytą ażurową: TG 12+540 do 12+830 str. L
– Wykonanie krawężnika przy podstawie skarpy: TG 12+540 do 12+830 str. L
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy i Lewy
– Ekran ziemny EP-4.2 (wykonanie podbudowy z kruszywa, montaż konstrukcji stalowej)
– Ekran ziemny EP-4.3 (wykonanie podbudowy z kruszywa)
– Ekran ziemny EL-3 (wykonanie podbudowy z kruszywa)
– Załadunek materiału z hałdy:TG 12+350 – 12+500, 12+500-12+600, L04L enklawa
– Krawężnik kamienny: dojazdy do obiektu MS13
– Profilowanie skarp, rowów i poboczy: DDL14, DDL15a
– Wykonanie montażu elementów małej architektury- huśtawki – MOP lewy
– Kruszenie materiału z wykopu: TG 12+200 – 12+350
– Ekran przeciwolśnieniowy: wiercenie i betonowanie pali: TG km 12+578 – 12+678 str. L+P
– Montaż bramownic
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. L i P 12+193-12+505
– Odbudowanie kinety rowu: DP2803L
– Warstwa mrozochronna : TG 12+200-12+500 str. P, 12+193-12+505
– Oznakowanie pionowe: betonowanie słupków
– Nasyp Zjazdy DP2803L
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne-lewe PH PTL-17+370.18, Pasy technologiczne-lewe PH PTL-17+735.18 – średnica przepustu: 50 cm
– Załadunek materiału z odkładu: TG 10+400, 10+500 , 12+900, 12+350-12+500
Roboty mostowe:
Podwaliny betonowe MS-13
Umocnienie skarp MS-13
Próbne obciążenie obiektu MS-13
Roboty branżowe:
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
Montaż kanału technologicznego
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – Węzeł Szastarka
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – Węzeł Modliborzyce
Ponowna przebudowa przejścia SZR02 przez TG km 2+550
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (fundamenty, słupy, oprawy) zasilanego z SO7 L04L
SO 6 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (fundamenty, słupy, oprawy) zasilanego z SO6
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna km 10+000 MOP PRAWY, MOP LEWY – Roboty wykończeniowe
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 1+467-1+568
Czyszczenie kanalizacji deszczowej:
– odcinek fi 800 W-2.1/1 – Sw-2.1/1
– odcinek fi 800 W-6.1/1 – Sw-6.1/1
– odcinek fi 630 Sw-Zr6/2 – Sw-Zr6/1
– odcinek fi 800 Sw-Zr6/1 – S-Zr6/1
Drenaż kompozytowy – km 12+500 – 12+617, km 12+685 – 12+840
ZR-18 Odpompowywanie wody ze zbiornika
Budowa MOP:
Płytki wewnętrzne – MOP  Lewy km 10+000
Płytki wewnętrzne – MOP  Prawy km 10+000
Montaż instalacji w kotłowni- MOP  Lewy km 10+000
Montaż instalacji w kotłowni- i – MOP  Prawy km 10+000
Montaż wentylacji – MOP  Lewy km 10+000
Montaż wentylacji – MOP  Prawy km 10+000
Biały montaż – MOP  Lewy km 10+000
Biały montaż- MOP  Prawy km 10+000
Szpachlowanie- MOP  Prawy km 10+000Przepusty skrzynkowe:
PZM07a – prace wykończeniowe
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem (wiercenia)
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem (wiercenia)