Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 27/09/2021

20.09.2021 – 26.09.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDL07, DDP08, DDL05, DDP05, DDL06, DK 19/74 odc 3-4 str.P, TG km 8+950-9+000, pas rozdziału TG 1+300-1+800
– Obsiew traw: DDL07, DDP08, DDL05, DDP05, DK 19/74 odc 3-4 str.P, TG km 8+950-9+000
– Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej: Drogi serwisowe + DP2742L + DG108625L + DK19/74 odc. III + IV + Rondo Węzeł Szastarka
– Wykop: TG km 0+200-0+348, TG km 1+845-2+045
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 2+315-2+475, TG 0+820-0+975
– Układanie geosyntetyków: TG 0+850-0+950″
– Wymiana lejów krasowych: TG 0+100-0+225, TG 0+735-0+800, TG 2+310-2+475
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm: TG km 0+000-0+100, TG km 0+800-0+900
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG km 0+800-0+900
– Iniekcje niskociśnieniowe: TG km 5+975 – 6+202
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm, TG km 3+800-4+500 str.P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 1+300 – 1+600
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG km 1+300 – 1+600, TG km 4+380-4+420
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDP07, DDP08
– Wykonanie gwoździowania pod materace km 0+750 do 1+200
– Wykop pod drenaż francuski km 0+750 do 1+200
– Wykonanie Skarpowania i wykopu  pod materace km 0+750 do 1+200
– Odmulanie rowów:  DDP05
– Profilowanie warstwy C0,4/0,5 pod stabilizacje: TG 0+850
– Dogęszczanie warstwy mrozoochronnej do parametrów odbiorowych: TG 2+475-2+640
– Betonowanie krat: Węzeł Szastarka
– Montaż paneli: ekran przeciwolśnieniowy TG km 0+526 – 0+626 str. L+P, TG km 1+723 – 1+823 str. L+P
– Wykop precyzyjny dla skarp: TG 0+700, TG 2+400
– Wykop rowków do naciągu geosyntetyku: TG 2+310-2+475
– Profilowanie podłoża pod geosyntetyk: TG 2+400
– Wymiana lejów krasowych-wykop: TG od 0+100 do 0+225
SEKCJA 3-4
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu; Odmulanie rowów i profilacja: DDL15b, DDL16
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 9+000 do 12+000 – usuwanie szkód, TG 12+000 do 12+200 P, 12+650 do 12+850 L i P, MOP prawy i lewy
– Wykop: DDP10, DG108738L, DP2803L, DW857, TG str. P 12+400 – 12+500 – rów, TG 12+198 do 12+220 – rowek kotwiący
– Nasyp: pas technologiczny 12+650 do 12+800, pas rozdziału i pobocza TG 9+000 do 9+400, pobocze i enklawy MOP prawy, DG108738L, DDP11a – pobocze, Zjazdy DDP15a
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG 12+193 do 12+520 L
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG 12+193 do 12+520, pobocze DDL15a; DDL15b , DDL16, DDL17, DDL14, TG 10+700, 12+300, 11+400-11+600, – pobocze
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: TG str. P i L 12+200 – 12+650
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik: MOP prawy i lewy
– Obrzeże: MOP Prawy i Lewy
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP Prawy i Lewy
– Umocnienie dna rowów: DG 108738L, DDL09, DDL11a
– Wykonanie umocnienia skarp płytą ażurową: TG 12+640 do 12+830 str. L
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy i Lewy
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 12+200 -12+600
– Ekran ziemny EP-4.3 (zagęszczanie podbudowy)
– Wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze: VMSC07/E1 w km 12+340, VMSC14 (F8) DK 19/74 (W.Szastarka), VMSC15 (F8) DK 19/74 (W.Szastarka), VMSC16 (F8) DW 857,VMSC17 (F8) DW 857 (W.Modliborzyce), VMSC03 (F8) Łącznica L02P, VMSC04 (F8) Łącznica L01L, VMSC09 (F8) Łącznica L03P, VMSC10 (F8) Łącznica L03L
– Montaż konstrukcji wsporczych: VMSA05 + VMSA06 km 11+700L+P, VMSA08 + VMSC13 (E1) KM 17+540 L+P
– Montaż tablic znaków pryzmowych: VMSC11/E2 km 13+220 P, VMSC12/E1 km 13+780 L, VMSC13/E1 km 17+540 P, VMSC14/E2 km 18+120P
– Załadunek materiału z hałdy: L04L enklawa
– Profilowanie skarp, rowów i poboczy: DDL15a, DDL15b, DDL16, DDP20, DDP18
– Betonowanie głowic ekranu przeciwolsnieniowego: TG km 12+578 – 12+678 str. L+P
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych: TG 13+000 – 13+350 L i P, 17+200 – 17+500 L
– Korytko muldowe: DDP11a, DG108738L
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp MS-13
Montaż balustrad schodów MS-13
Uzupełniające badania geotechniczne WS-3
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Montaż kanału technologicznego
SZR 06 węzeł Modliborzyce – Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR 6
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – Węzeł Modliborzyce Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna km 10+000 MOP PRAWY, MOP LEWY – Roboty wykończeniowe
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 12+200-12+500, 0+700-0+800
Czyszczenie kanalizacji deszczowej: KDZR6 km 6+400, 6+300
ZR-18 Odpompowywanie wody ze zbiornika
Budowa MOP:
Montaż instalacji w kotłowni- MOP  Lewy km 10+000
Montaż instalacji w kotłowni- i – MOP  Prawy km 10+000
Żywica na posadzkach- MOP  Lewy km 10+000
Żywica na posadzkach – MOP  Prawy km 10+000
Biały montaż – MOP  Lewy km 10+000
Biały montaż- MOP  Prawy km 10+000
Prace porządkowe MOP L + P

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem
Prace wykończeniowe na przepustach