Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Zakres robót

Wykonawca wykona następujące Roboty:  

Odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od km -0+012.81 do km 18+137,04 o nawierzchni bitumicznej w rozwiązaniu etapowym tj. dwie jezdnie szerokości 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny, z rezerwą pod trzeci pas ruchu szerokości 3,5 m na zewnątrz;

 • węzły drogowe wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg bocznych dochodzących do węzłów:
 • w km 3+276 – węzeł „Szastarka”(dawniej „Polichna”);
 • w km 13+028 – węzeł „Modliborzyce”;
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):
 • w km 10+100 po prawej stronie drogi ekspresowej – MOP „Felinów” kat. I;
 • w km 10+100 po lewej stronie drogi ekspresowej – MOP „Felinów” kat. I;
 • przebudowę istniejącej DK19 w rejonie węzła „Szastarka” (dawniej „Polichna”) oraz w rejonie przejść dla zwierząt pod drogą S19 (zapewnienie ich kontynuacji pod istniejącą DK19);
 • budowę przejazdów drogowych na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi wraz z koretką przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów;
 • remont istniejącego odcinka DK 19 (wg. istniejącego pikietaża DK 19 od km 364+150 do km 365+020 i od km 365+750 do km 367+880;
 • budowa zatok autobusowych;
 • budowa dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego, zapewniając dojazd do terenów przyległych do drogi S19 oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń infrastruktury technicznej;
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych;
 • budowa pasów technologicznych;
 • budowa przejść dla zwierząt;
 • budowa obustronnych ogrodzeń drogi ekspresowej;
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
 • budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i dojazdów do posesji;
 • budowa dróg manewrowych, miejsc parkingowych oraz chodników oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na MOP;
 • budowa systemu odwodnienia drogi w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, infiltracyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne (zaproponowane przez Wykonawcę);
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
  • bariery ochronne i balustrady zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy
  • oznakowanie pionowe i poziome
 • rozbiórka elementów dróg, ulic i chodników;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetycznych zasilających i oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych (dot. kolizji ujawnionych w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowej). Dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane będzie wynikało z decyzji ZRID
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych (dot. kolizji ujawnionych w trakcie prowadzenia robót);
 • budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu wraz z jego zatwierdzeniem i wykonaniem oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem PSOR
 • organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy
 • Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności;
 • geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • wykonanie na etapie realizacji prac budowlanych, sprawdzających badań określających parametry fizyko-wytrzymałościowe gruntów na odcinkach inwestycji, w szczególności
  • na odcinkach lokalizacji wysokich nasypów drogowych oraz w miejscach przekraczania obiektami inżynierskimi rzek i cieków wodnych w zakresie umożliwiającym weryfikację przyjętych metod wzmocnienia słabego podłoża gruntowego oraz sposobu posadowienia projektowanych obiektów budowlanych;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 • opracowanie planu tras dostępu ze wskazaniem sieci dróg, po których planowane są przewozy materiałów, urządzeń i sprzętu na plac budowy z określeniem masy transportowanych ładunków (towarów) oraz określeniem rodzaju środków transportu,
 • opracowanie planu organizacji transportu wewnętrznego po placu budowy,
 • dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązań;
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie i zastabilizowanie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do już zrealizowanego odcinka sąsiedniego wraz ze zmianą organizacji ruchu na tym odcinku, w tym demontaż czasowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów zabezpieczających jak np. pryzmy piasku (dotyczy sytuacji, w której odcinek sąsiedni został oddany do ruchu i funkcjonuje już samodzielnie);
 • Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiorników bezodpływowych oraz studni w sytuacji, gdy istniejący zbiornik bezodpływowy lub studnia podlegać będzie likwidacji z powodu kolizji z inwestycją drogową.

Wykonanie połączenia początkowego i końcowego odcinka drogi ekspresowej z odcinkiem sąsiednim (i związane z tym ew. zastosowanie tymczasowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu) z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót budowlanych prowadzonych na sąsiednim odcinku.   

 • budowę Systemu Zarządzania Ruchem.