Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0050/19-00

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ. Cześć 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe – bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km.

Opis kontraktu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów w zakresie:

 • Cześć 1: odc. realizacyjny Kraśni k (węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe – bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: kraśnickim i janowskim, na terenach gmin Kraśnik, Szastarka i Modliborzyce.

Wykonanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej S19 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz polepszy komfort podróżowania. Przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych zapewni skrócenie czasu podróży, zmniejszenie natężenia ruchu na istniejących drogach, ograniczy emisję spalin, hałasu oraz zmniejszy zużycie paliwa, co w rezultacie znacząco obniży koszty podróży. Najistotniejszą korzyścią płynącą z budowy projektowanej drogi ekspresowej S19 jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków, zarówno dla osób podróżujących jak i dla mieszkańców okolicznych terenów. Stale rosnące natężenie krajowego ruchu ciężkiego, jak i ruchu tranzytowego przez Polskę wymusza ciągłą rozbudowę i modernizację sieci dróg w Polsce, która po realizacji planowanej inwestycji zapewni skomunikowanie terenów we wschodniej części kraju na kierunku północ-południe. Realizacja umożliwi szybki i bezpieczny przejazd pojazdów oraz odciąży ulice miast, poprawiając bezpieczeństwo i warunki ekologiczne mieszkańców pobliskich terenów. Usprawnienie transportu znacząco wpłynie na rozwój regionu.

Trasa drogi w większej części przebiegać będzie nowym śladem, przecinając po drodze istniejący układ komunikacyjny. Wzdłuż trasy głównej nie przewiduje się ruchu pieszego. Wyjątki stanowią rejony projektowanych przejazdów nad i pod trasą główną, gdzie obiekty inżynierskie związane z obsługą ruchu lokalnego wyposażono w chodniki umożliwiające obsługę ruchu pieszego. Z uwagi na parametry techniczne projektowanej drogi, odpowiadające klasie S, jej dostępność do terenów przyległych będzie ograniczona. Wszystkie działki położone w obszarze inwestycji, które mają zapewniony dostęp do dróg publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały zapewniony dostęp do nowoprojektowanych lub istniejących dróg publicznych, poprzez przejazdy drogowe i drogi dojazdowe prowadzone wzdłuż trasy głównej. Ruch komunikacji zbiorowej odbywać się będzie poza jezdnią drogi ekspresowej S19, w większości po istniejącej drodze krajowej DK 19. Projektowany odcinek drogi ekspresowej, w km 4+494,85 przecina linię kolejową nr 68 Lublin – Przeworsk

Wartość inwestycji to 317 021 172,00 zł netto (389 936 041,56 zł brutto).

Parametry techniczne drogi S 19

 • Przekrój dwujezdniowy 2×2 (docelowo 2×3 – rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz)
 • Klasa techniczna drogi ekspresowej S
 • Prędkość projektowa 100 km/h
 • Obciążenie nawierzchni 115 kN/0ś
 • Kategoria ruchu KR6
 • Ilość pasów ruchu 2x2x3,5m (rozwiązanie etapowe, docelowo 2 x 3 x 3,5 m) m
 • Szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
 • Szerokość pasa dzielącego ( z opaskami) 5,0 m
 • Szerokość poboczy min. 2×0,75 m
 • Skrajnia pionowa min. 5,0 m
 • Pochylenie poprzeczne 2,5%

Zakres robót:

 • budowa dwujezdniowej dwupasowej drogi ekspresowej na odcinku 18,14 km przygotowanej do rozbudowy w układzie trzypasowym
 • budowa 2 węzłów drogowych:

– „Szastarka” (dawniej „Polichna”)

– „Modliborzyce”

 • budowa 21 obiektów mostowych:

– 11 obiektów w ciągu S19

– 8 obiektów poprzecznych do S19

– 2 obiekty w ciągu innych dróg

 • budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w miejscowości Felinów po prawej i lewej stronie drogi ekspresowej wraz z toaletami
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
 • przebudowa istniejącej drogi DK19/74 w wyznaczonym zakresie
 • remont istniejącej drogi DK19/74 w wyznaczonym zakresie
 • Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Przebudowa sieci gazowej
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej (NN 0,4kV, SN 15kV, WN 220kV)
 • Budowa oświetlenia drogowego
 • Budowa kanału technologicznego
 • Przebudowa urządzeń teletechnicznych
 • Budowa ekranów akustycznych
 • Rozbiórka budynków
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych i cieków naturalnych

Okres realizacji prac projektowych: 30.10.2017-24.05.2019

Okres realizacji robót: 24.05.2019-04.06.2021

Powierzchnia terenu przewidziana pod realizację inwestycji: 213,11 ha

Fot. 1. Orientacja na mapie Polski

Fot. 2. Orientacja na mapie województwa lubelskiego

/Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław
Biuro Budowy
al. Kraśnicka 182a
20-718 Lublin

http://www.strabag.pl/

/Nadzór Inwestorski

Konsorcjum Firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL
ul. Ramón de Aguinaga nr 8
28028 Madryt
Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Lubelska 88
23-200 Kraśnik

https://tpf.com.pl/